Kontakt w sprawie danych osobowych

 

Nazwa i adres Administratora danych:

Lidia Kittel Digital Dentistry&Medicine ul. Królewiecka 161/16, 54-117 Wrocław
Możesz skontaktować się z Administratorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą e-mail: iod@drkittel.pl

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:

Możesz skontaktować się z nami za pomocą e-mail: iod@drkittel.pl

Cele monitorowania:

Monitoring jest prowadzony w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie podmiotu Digital Dentistry&Medicine Lidia Kittel.

Podstawa przetwarzania:

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

Kto jest odbiorcą danych?

Podmioty do tego uprawnione, jak policja, sąd, prokuratura w zakresie prowadzonych postępowań.

Jak długo będą przetwarzane nagrania?

Nagrania są przechowywane przez okres nie dłuższy niż 4 tygodnie. Okres ten może ulec wydłużeniu, jeśli nagrania zostaną wykorzystane w celu obrony praw i roszczeń administratora danych lub osób trzecich.

Teren monitoringu:

Monitoringiem objęte są części wspólne podmiotu (recepcja, korytarze i poczekalnia).
Rejestracji i zapisowi danych podlega tylko obraz (bez dźwięku).

Prawa przysługujące osobie,
której dane dotyczą:

Osobie przysługuje prawo:

– do informacji o istnieniu monitoringu;

– dostępu do treści danych i kopii danych w uzasadnionych przypadkach;

– usunięcia danych jej dotyczący lub anonimizacja wizerunku w uzasadnionych przypadkach;

– prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas;

– wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), jeśli przetwarzanie danych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Przetwarzanie nie prowadzi do identyfikacji osoby, której dane dotyczą. Dane nie są łączone z innymi informacjami, które są w posiadaniu Administratora danych, za wyjątkiem, gdy nagranie stanowi dowód w prowadzonym postępowaniu przed organami do tego uprawnionymi.