REGULAMIN
od marca 2018 roku

§1
Postanowienia ogólne

Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, jak również usług świadczonych stacjonarnie w gabinecie Usługodawcy, warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu oraz z usług Usługodawcy w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
Usługodawcą jest Lidia Kittel ul Królewiecka 161/16
Kontakt z Usługodawcą jest możliwy za pomocą następujących form:
poczta elektroniczna: biuro@drkittel.pl
poczta tradycyjna: ul. Królewiecka 161/16, 54-117 Wrocław
kontakt telefoniczny: +48 605 290 299, 71 354 12 14
formularz kontaktowy na stronie internetowej: https://drkittel.pl/kontakt/

§2
Definicje

Konsument – Usługobiorca posiadający status konsumenta w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego. Od 1 stycznia 2021 roku w zakresie określonym w art. 38a ustawy o prawach konsumenta oraz w art. 3855 kodeksu cywilnego za Konsumenta uważa się również osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego;
Usługobiorca – osoba korzystająca z Serwisu lub zawierająca z Usługodawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, jak również umowę o świadczenie usług realizowanych stacjonarnie, w gabinecie Usługodawcy;
Usługodawca – Lidia Kittel ul Królewiecka 161/16, 54-117 Wrocław, NIP: 894 229 28 05, numer REGON: 932 661 616
Serwis – platforma internetowa dostępna pod adresem www.drkittel.pl umożliwiająca Usługodawcy prezentowanie rodzajów oraz zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną, jak również rodzajów oraz zakresu usług świadczonych stacjonarnie, w gabinecie Usługodawcy.

§3
Wymagania techniczne i zasady korzystania z Serwisu

Minimalne wymagania techniczne pozwalające na korzystanie z Serwisu oraz korzystania z usług Usługodawcy świadczonych drogą elektroniczną to:
komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet;
uaktualniona przeglądarka Internetowa;
dostęp do poczty elektronicznej (w przypadku konsultacji telemedycznych realizowanych przy użyciu poczty elektronicznej)
dostęp do mikrofonu oraz kamery wideo (w przypadku konsultacji telemedycznych w formie wideorozmowy);
dostęp do telefonu (w przypadku konsultacji telemedycznych w formie rozmowy telefonicznej).
Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług, jednakże działania te nie wykluczają zmaterializowania się powszechnych zagrożeń wynikających z korzystania sieci Internet, takich jak przykładowo: phishing, infekowanie urządzeń złośliwym oprogramowaniem, przesyłanie spamu, cyberprzemoc czy kradzież tożsamości.
Usługobiorca powinien stosować oprogramowanie antywirusowe w celu zminimalizowania ryzyka wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Usługobiorcy szkodliwego oprogramowania przez podmioty nieuprawnione, jak również powinien na bieżąco kształtować i aktualizować swoją świadomość o zagrożeniach w cyberprzestrzeni.
Zaleca się Usługobiorcy aby każdorazowo przed podejmowaniem działań takich jak w szczególności dokonywanie płatności czy podawanie danych osobowych weryfikował czy adres Serwisu w przeglądarce internetowej jest prawidłowy. W razie wątpliwości w tym zakresie zaleca się bezpośredni kontakt z Usługodawcą.
Usługobiorca nie może zakłócać funkcjonowania Serwisu oraz dostarczać treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści wulgarnych, propagujących przemoc lub naruszających dobra osobiste Usługodawcy lub podmiotów trzecich.
Korzystanie ze wszelkich treści dostępnych w Serwisie dopuszczalne jest wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku Usługobiorcy.

§4
Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną odbywa się za pośrednictwem Serwisu.
W celu zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, Usługobiorca powinien:

wybrać interesującą go usługę;
wypełnić formularz kontaktowy;
oświadczyć że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia;
dokonać płatności za usługę.
Usługodawca dopuszcza również możliwość zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu. W takiej sytuacji warunkiem koniecznym do realizacji usługi jest przesłanie przez Usługobiorcę na adres poczty elektronicznej Usługodawcy potwierdzenia dokonania opłaty za usługę przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy zgodnie z cennikiem.
Umowa zostaje uznana za zawartą w chwili potwierdzenia dokonania opłaty za usługę przez Usługobiorcę lub zaksięgowania opłaty za usługę na rachunku bankowym Usługodawcy.
Nieopłacone usługi nie będą realizowane.

§5
Zawarcie umowy o świadczenie usług w gabinecie Usługodawcy

Zawarcie umowy o świadczenie usług w gabinecie Usługodawcy odbywa się za pośrednictwem Serwisu, poczty elektronicznej, telefonu lub bezpośrednio podczas wizyty stacjonarnej w gabinecie Usługodawcy.
W celu zawarcia umowy o świadczenie usług w gabinecie Usługodawcy, Usługobiorca powinien:

wybrać interesującą go usługę;
nawiązać kontakt z Usługodawcą w celu poinformowania o wybranej usłudze;
dokonać opłaty za usługę bezpośrednio w gabinecie Usługodawcy.
Nieopłacone usługi nie będą realizowane.

§6
Cena i sposoby płatności

Ceny za usługi w Serwisie podane są w kwocie brutto, wyrażonej w złotych polskich, chyba że w ofercie wyraźnie zaznaczono inaczej.
Cena usługi obejmuje zakres określony w zamówieniu.
Usługodawca dokumentuje zamówienie usługi za pomocą rachunku lub za pomocą faktury doręczonej na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy, na co Usługobiorca wyraża zgodę.

§7
Okres obowiązywania umowy

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas określony, niezbędny do wykonania konsultacji.

§8
Odstąpienie od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

Usługobiorca będący Konsumentem jest uprawniony do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem Usługodawcy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni od zawarcia umowy.
W celu odstąpienia od umowy Usługobiorca będący Konsumentem powinien złożyć Usługodawcy stosowne oświadczenie z którego wynikać będzie wola odstąpienia od umowy i które zawierać będzie dane identyfikujące Usługobiorcę. Oświadczenie może zostać wysłane na adres poczty elektronicznej Usługodawcy. Do zachowania czternastodniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem tego terminu.
Prawo do odstąpienia od umowy nie jest jednak prawem bezwzględnym. Oznacza to, że prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w szczególności w przypadku umów o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Usługobiorcy będącego Konsumentem, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
Sytuacja o której mowa w ust. 3 będzie mieć miejsce w szczególności w razie wybrania przez Usługobiorcę terminu konsultacji przypadającego przed upływem 14 dni od zawarcia umowy i po zrealizowaniu tej konsultacji przez Usługodawcę – takie działanie może być uznane za równoznaczne ze zgodą na wykonanie usługi przed terminem na odstąpienie od umowy (np. jeżeli Usługobiorca będący Konsumentem zamówi konsultację odbywającą się w terminie 3 dni od zawarcia umowy, to po zrealizowaniu konsultacji uprawnienie do odstąpienia od umowy nie przysługuje).
W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Usługodawca zwróci Usługobiorcy będącemu Konsumentem koszty za pomocą takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Usługobiorca. Usługodawca za zgodą Usługobiorcy jest uprawniony do zwrotu środków za pomocą innego sposobu płatności, który nie wiąże się dla Usługobiorcy z dodatkowym kosztem.

§9
Obowiązek przekazywania rzetelnych informacji

Usługobiorca zobowiązany jest przekazywać Usługodawcy wszelkie znane mu informacje, które okażą się niezbędne do przeprowadzenia konsultacji.
Przekazywane przez Usługobiorcę informacje muszą być rzetelne i zgodne z najlepszą wiedzą Usługobiorcy, co oznacza, że Usługobiorca nie może zatajać żadnych informacji istotnych dla właściwej oceny stanu zdrowia Usługobiorcy.

§10
Postępowanie reklamacyjne

Reklamacje mogą być składane w formie pisemnej na adres Usługodawcy oraz w formie elektronicznej na adres e-mail Usługodawcy.
Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Usługobiorcę, przedmiot reklamacji oraz żądanie Usługobiorcy związane ze składaną reklamacją.
Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona na podany przy zawarciu umowy adres poczty elektronicznej, chyba że Usługobiorca w sposób wyraźny wskaże inny adres. Usługodawca jest ponadto uprawniony do udzielenia odpowiedzi na reklamację za pośrednictwem poczty tradycyjnej.
Usługobiorcy będącemu Konsumentem przysługuje uprawnienie do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi takiemu Usługobiorcy przysługuje uprawnienie do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy. Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są na stronie internetowej pod adresem www.uokik.gov.pl.

§11
Dane osobowe

Usługobiorca zobowiązany jest do zapoznania się z zasadami przetwarzania jego danych osobowych przez Usługodawcę dostępnymi w klauzuli informacyjnej o zasadach przetwarzania danych osobowych, która znajduje się pod adresem www.drkittel.pl
Usługobiorca składając zamówienie na konsultację, zobowiązany jest do podania prawidłowych danych osobowych, w sposób umożliwiający identyfikację i kontakt z Usługobiorcą.
Usługobiorca powinien stosować właściwe środki techniczne i organizacyjne w celu zminimalizowania ryzyka utraty integralności danych osobowych.
W trosce o ochronę danych osobowych, Usługodawca jest uprawniony do odmowy udzielenia konsultacji w przypadku gdy nie będzie w stanie zidentyfikować Usługobiorcy.

§12
Postanowienia końcowe

Usługodawca oświadcza, że nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
Treść Regulaminu jest nieprzerwanie dostępna w Serwisie pod adresem: www.drkittel.pl Sposób udostępnienia Regulaminu umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie oraz utrwalanie poprzez zapisanie na nośniku lub wydrukowanie w dowolnym momencie.
Nagłówki opisowe zostały wprowadzone wyłącznie celem ułatwienia posługiwania się treścią Regulaminu i nie mają wpływu na jego wykładnie lub treść.
W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień Regulaminu okazało się nieważne, nieskuteczne, niezgodne z prawem lub niewykonalne w całości lub w części, okoliczność ta nie wpłynie na ważność pozostałych postanowień Regulaminu.
W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego. W przypadku Usługobiorców będących Konsumentami wybór prawa nie pozbawia ochrony przyznanej na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy na mocy prawa państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu.
Wszelkie spory wynikające z zawartej na podstawie Regulaminu umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo według siedziby Usługodawcy, przy czym przedmiotowe określenie właściwości sądu nie znajduje zastosowania w przypadku Usługobiorców będących Konsumentami.
Usługodawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie z ważnych powodów, tj. z uwagi na zmiany w przepisach prawa lub zmian w modelu świadczenia usług lub zmian sposobu zawierania umów, o czym Usługodawca poinformuje Usługobiorcę, który będzie posiadać aktywne usługi. Aktualnie obowiązująca wersja Regulaminu każdorazowo znajdować się będzie na stronie internetowej Usługodawcy, w sposób umożliwiający Usługobiorcy jego pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.